2021 െല മിക മേലഷൻ ഓൺൈലൻ കാസിേനാകൾ

േലാകിെല ഏവും മിക ഓൺൈലൻ കാസിേനാകൾ കെു casinoorc.com േല് സാഗതം. അതിലുമുപരി, ചൂതാവുമായി ബെ വതസ്ത വിഷയെളുറി മിക വിവരണളം അവേലാകനളം നിർേദശളം ഞൾ നിൾായ് അവതരിിുു. ഞളെട ൈസിൽ ലിെചയ് തിരിു എാ ഓൺൈലൻ കാസിേനാകളം ഞൾ സമായി പരീിുകയും അവ നതാേണാ അേയാ എ്കെുകയും െചു. ഞളെട അവേലാകനൾ 100%വും ൈസകളമായു ഞളെട സം അനുഭവെ അടിാനമാിയാണ്.

PS! ചുവെട ലിെചയ് തിരിു ചില കാസിേനാകൾ IP തടോം, പേ നിൾ്അവ VPN ഉപേയാഗി്ആക് സസ്െചാൻ കഴിയും. കൂടാെത, നിളെട സം ആവശൾ്അനുേയാജമായ ഓൺൈലൻ കാസിേനാ കൊൻ സഹായിു ഒരു അതുലമായ കാസിേനാ ഫിൽറിംഗ് സംവിധാനം ഞൾ വികസിിെടുി.് നിൾായി മിക ഓൺൈലൻ കാസിേനാ 30 െസൻഡിനുിൽ കെുു. ഇത്പരിേശാധിുക! 👇

മുൻപ് സൂചിിത് േപാെല മുകളിലു list, എെ സം അനുഭവേമാ അെിൽ എെ ടീം അംഗളിൽ ഒരാളെട ഓൺൈലൻ കാസിേനായിെല അനുഭവേമാ അടിാനമാിയുതാണ.്മി ക ഓൺൈലൻ കാസിേനാകൾ list െ മുകളിൽ കാണാം. താെഴ െകാടുിരിു വിഭാഗളിെലാിൽ അവ മികവ്പുലർുു:

 •  ൈവവിധമാർ െഗയിമുകൾ
 • ഉപേയാാവിെ അനുഭവം
 • രജിസ്േടഷൻ പകിയയുെട എളം
 • കാസിേനാ േബാണസ്

ലിെചയ്ത കാസിേനാകൾ 100% സുരിതമാണ്, ഒരു വലിയ വിജയിന് േശഷം നിൾ് പണം കിേമാ ഇേയാ എതിെനുറി് നിൾ ആശെേടതി. നിളെട വിജയൾ എത വലുതാെണിലും, ഈ കാസിേനാകൾ നിൾ്പണം നൽകും.

ഒരു മിക ഓൺൈലൻ കാസിേനായുെട സവിേശഷതകൾ

ഒരു ന ഓൺൈലൻ കാസിേനാ തിരെടുുത് എളമായിരിി. ഇത് ലളിതമാുതിന്, ഒരു അതുലമായ ഫിൽറിംഗ് സംവിധാനം ഞൾ അവതരിിുു. ഇതിലൂെട ഓൺൈലൻ കാസിേനാ തിരെടുാൻ േവഗിലും എളപിലും കഴിയുു. ഒരു മിക ഓൺൈലൻ കാസിേനാ തിരെടുുോൾ താെഴ പറയു സവിേശഷതകൾ കണിെലടുുക :

 • യിൽ നിു കളിാെര കാസിേനാ സീകരിുേമാ?
 • കാസിേനായുെട ഞളെട േറിംഗ്എാണ?്
 •  ഇതിന്ഓൺൈലൻ െഗയിമിംഗ്ൈലസൻസ്ഉോ?
 • കാസിേനായുെട വാർഷിക വരുമാനം എാണ്(കൂടിയതാണ്മികത)്
 • ഉയർ േറാളറുകൾ്േപാലും മതിയായ പിൻവലിൽ പരിധികൾ ഇതിന്
  ഉോ?
 • ഇത്നിളെട പിയെ െഗയിമുകൾ വാഗ്ദാനം െചുോ
 • നിളെട മാതൃഭാഷയിൽ കാസിേനാ അതിെ ഉൽം വാഗ്ദാനം
  െചുോ?
 • ടീം എതോളം െപാഫഷണലാണ്
 • ബാണസുകൾ എതോളം ആകർഷകമാണ്
 • നിേപിാനും പിൻവലിാനുമു എത ഓപ്ഷനുകൾ ഉ്
 • കാസിേനാ ഉപേയാാവ്സൗഹൃദമാേണാ?
 • ഇത്ഒരു െമാൈബലിലും ഉപേയാഗിാേമാ?

ഒരു ഓൺൈലൻ കാസിേനാ തിരെടുുോൾ

നിൾ ഇതിനകം മനിലാിയതുേപാെല, casinoorc.com കാസിേനാ ഫിൽറിംഗ് സിം ശരിയായ കാസിേനാ തിരെടുുത് കഴിയുത എളമാു ഒരു അതുല സീകരണമാണ്. ഒരു ഓൺൈലൻ കാസിേനാ കൊൻ നിൾ്ഈ ഫിൽറുകൾ ഉപേയാഗിാം, അവ:

 • യിൽ നിു കളിാെര സീകരിുു
 • അംഗീകരിാവു ചൂതാ ൈലസൻസ്ഉ്
 • കാസിേനാ ഉൽൾ്പുറെമ സ്േപാർട്സ്വാതുവയ്ം േപാറും
  വാഗ്ദാനം െചു
 • ഉയർ േറാളറുകൾ്സീകാരമാണ്
 • നിളെട പിയെ െഗയിമുകൾ ഉ്

അതിനുപുറെമ ബി്േകായിെന െഗയിമിംഗ്കറൻസിയായി അംഗീകരിു ഓൺൈലൻ കാസിേനാകളം ഞൾ അവതരിിുു.

Casinoorc.com ഓൺൈലൻ കാസിേനാ അവേലാകനൾ

ഞാൻ പരീി കാസിേനാകൾ് േറിംഗുകൾ നൽകുോൾ ഞാൻ കണിെലടുു കാരൾ

സുര

ഒരു ഓൺൈലൻ കാസിേനായുെട സുര എതിലൂെട ഞാൻ ഉേശിുത്നിൾ സാദി വലിയ തുക പണമാി മാാനു സാധതയാണ്. ഉദാഹരണിന്, നിൾ് മതിയായ ഭാഗം ലഭിുകയും ഒരു ജാ് േപാ് േനടുകയും െചയ്താൽ നിളെട വിജയൾ പൂർണമായും പണമാി മാാനാകുെമ് ഉറാണം. ഇത് ഉറ് നൽകുതിനായി ഞളെട list െല കാസിേനാകെളുറി് ഞൾ ചില ഗേവഷണൾ നടി. അതിനാൽ നിൾ ശിേ കാരൾ ഇവയാണ്. ആദേത്, ഒരു കാസിേനായുെട പിൻവലിൽ നിബനകളം വവകളം എാെണ്പരിേശാധിുക എതാണ്. പതിമാസ പിൻവലിൽ പരിധി ഉപേയാഗി് സയം പരിരിു ധാരാളം െചറിയ ഓൺൈലൻ കാസിേനാ കനികൾ ഇവിെടയു്. അതിനാൽ കാസിേനായ്് മതിയായ പിൻവലിൽ പരിധിയുെ് നിൾ ഉറാണം.

ധാരാളം കാസിേനാകൾ് പതിമാസം പിൻവലിൽ പരിധിയു്, അത് ഏകേദശം $20,000 ആണ.് അതിനർം നിൾ േനടിയ എാ ജാ്േപാ്സാനവും പണമാി മാാൻ 5 വർഷം കാിരിണെമ. വിശസനീയമായ കാസിേനാകൾ അവരുെട പരിധിയിൽ മാം വരുാൻ താറാണ.് നിളെട ജാ് േപാ് ഒരു തുടർു െകാിരിു ജാ് േപാ് െഗയിമിൽ നിുതാെണിൽ അത് ഏകേദശം 100% വരും. തുടർ് െകാിരിു ജാക്േപാ് േനടുോൾ കാസിേനായ്് പണം നഷ്ടെടുിെും ഇത് ധാരാളം ഓൺൈലൻ കാസിേനാകൾിടയിലു ഒരു ജാ്േപാ്പൂളിൽ നിാണ്വരുെതും ഇതിനർം. എാൽ കാസിേനാ എോഴും മാനവും വിശാസേയാഗവുമായിരിണം. പിൻവലിൽ പരിധിയു ധാരാളം കാസിേനാകൾ ഉയർ േറാളറുകെള അതിൽ നിും ഒഴിവാുു. അത് എെ പിുണ എളിൽ ാപിാനും നിൾ ഒരു അൗ് തുറുകഴിാൽ പരിധി വർിിാൻ ആവശെടാനും കഴിയും. ഉദാഹരണിന്, Webbyslots and Wazamba കാസിേനാകൾ മികവയാണ്.

ഗെയിം തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

നിൾ ആവശൊൽ അവ നിളെട പരിധി വർിിാൻ സാധതയു് െഗയിം തിരെടുൽ ഒരു ഓൺൈലൻ കാസിേനായിൽ ൈവവിധമാർ െഗയിമുകൾ എുെകാ് ഉായിരിണെമ് വമാണ്. ഇത് നിൾ്നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ നൽകുു. നിൾ എോഴും കളിു ഒേരെയാരു െഗയിം Starburst ആെണിൽ അത്പശ് നമ, എാൽ അെനയെിൽ ഇത് പധാനമാണ്. ഒരു മിക െഗയിം തിരെടുൽ എത് ഒരു വിഭാഗിൽ ധാരാളം െഗയിമുകൾ (ഉദാഹരണിന് ോകൾ) അെിൽ കാസിേനായ്് മുകളിൽ നിരവധി ചൂതാ സാധതകൾ എിവ അർമാാം.

സ് േപാർട് സ് വാതുവയ്ിൽ ഒരു ൈക േനാാേനാ ര് േപാേറാ നിൾ ആഗഹിുെിൽ, ഒരു കാസിേനാ ആ ഉൽളം ലഭമാേത് അതാവശമാണ്. അെനയെിൽ നിൾ് വതസ്ത കാസിേനാകൾ മാി ഒിലധികം നിേപം നടേിവരും. അത്ഒരു നിലവാരമു രീതിയ.

ചില െഗയിമുകൾും ഇത്ബാധകമാണ്. നിൾ ോകൾ ഇഷ്ടെടുകയും നിരരം െഗയിമുകൾ മാറാൻ ആഗഹിുകയും െചുെവിൽ ഒരു കാസിേനാ ധാരാളം സാധതകൾ നൽേകത് ആവശമാണ്. െഗയിമുകളിെലാിൽ നിൾ േമാശമാെണിൽ, നിളെട പിയരമായ മൊിേല് മാറാേനാ അെിൽ ഒരു പുതിയ െഗയിം പരീിാേനാ നിൾ് സാതം ഉാവണം. ോ് െഗയിമുകളിേല് വരുോൾ, ഒരു കാസിേനാ Netent, Microgaming, Yggdrasil എിവയിൽ നി്െഗയിമുകൾ എിലും നൽേകത്ആവശമാണ്.

ഉപേയാാവിെ അനുഭവം

ഒരു ഓൺൈലൻ കാസിേനായുെട ഉപേയാൃ അനുഭവം (UX) ആണ് ഇതിെല അവസാനേതും എാൽ െചറുതാതുമായ കാരം. െവബ് ൈസകളെട െമനു, േവഗത അെിൽ രൂപകൽന എിവയിൽ നി്ആരംഭി്എളിൽ നിളെട  െഗയിം കെുു എതിൽ അവസാനിു തരിലു ശരിയായ ഓൺൈലൻ കാസിേനാ തിരെടുണെമത്വളെര പധാനമാണ്. ഒരു അൗ് തുറുതിൽ നിും നിേപം നടുതിലും കളിാൻ തുടുതിലുമു എളം ഒരു ന ഓൺൈലൻ കാസിേനായുെട സുപധാന സൂചകമാണ്. ഞാൻ ഒരു കാസിേനാ േറെച ഏവും പധാനെ മാനദമാണ്UX. ഇതിനാലാണ് കൂടുതൽ േപ എൻ േ കാസിേനാകൾ ഇവിെടയുത്. േപ എൻ േ എതിനർം നിൾ് രജിസ്േടഷൻ പകിയ ഒഴിവാി േനരി് പണം നിേപിുതിേല് േപാകാം എാണ.് വിശസനീയമായ േപയ് െമ ് സംവിധാനിലൂെട ഐഡി പരിേശാധിറിുു, ഇത് ഒരു ഓൺൈലൻ കാസിേനായിൽ കളിുത്ക ഴിയുത എളപിലും േവഗിലും ആുു. ഈ “ഫാ്കാസിേനാകളെട” ഏവും വലിയ കാരം എത്, പിൻവലിലുകൾ 5 മിനിിൽ താെഴ സമയിലും, പരമാവധി 15 മിനിിൽ എാ വിജയളം നിളെട അൗിലും സാധമാുു.

ഓൺൈലൻ കാസിേനാകൾ തിലു വതാസൾ

അടിാനപരമായി ര് തരം ഓൺൈലൻ കാസിേനാകള്. നിൾ കളിാൻ തുടുതിനുമു് ഒരു അൗ് തുറണെമ് ആവശെടുവയും അാവയും. മുെ അധായിൽ ഞാൻ ഇതിനകം ചൂിാണി േപ എൻ േ പതിാണ്രാമേത്.

ഞാൻ വിപരമായി േപ എൻ േ കളികെളയാണ്ഇഷ്ടെടുത്. പെ ഞാൻ ഒരു കാസിേനാ ഇഷ്ടൊൽ അതിെലാരു ശമം നടാൻ ഞാൻ ആഗഹിുു.

കാസിേനാ േബാണസുകളം ഓഫറുകളം

കാസിേനാ േബാണസുകളെടയും ഓഫറുകളെടയും നിബനകൾ കെുത്ഒരു ശാസ്തം തെയാണ്. “േബാണസ്ദുരുപേയാഗം െചവരിൽ” നി്കാസിേനാകൾ സയം പരിരിാൻ തുടി. കൂടാെത ഒരു കാസിേനാ േബാണസ് തിരെടുുതിന് മു് നിൾ 100% അറിിരിേ നിരവധി നിയമൾ െകാുവി്. കാസിേനാകെള അവരുെട പണിൽ നി്ക ബളിിാൻ വതസ്ത തൾ പരീിു ആളകളാണ്േബാണസ്ദുരുപേയാഗം െചവർ, അവർ കാസിേനാ വവസായിൽ തളേടതായ സാിധം അറിയിി്.

േബാണസ് ദുരുപേയാഗം െചവർ് േവിയ, അവരുെട ഉടമകൾ് പണം സാദിുതിനാണ് കാസിേനാകൾ നിർിിരിുത്. അതുെകാാണ് ഓൺൈലൻ കാസിേനാ േബാണസിെ നിബനകളം വവകളം ഒരു പുതിയ കളിാരന്മനസിലാാൻ ബുിമുാകുത്. അതിനാലാണ്ഞൾ ഒരു കാസിേനാ േബാണസ് വിഭാഗം െകാുവത്, അവിെട കളിാരന് ഏവും ഉപേയാഗപദമായ േബാണസുകൾ മാതം ഞൾ പികെടുുു. മുകളിലു ലിിൽ നി്വതസ്ത കാെയ് ൻ തരെളയും േബാണസുകെളയും കുറി കൂടുതൽ വിവരളം നിൾ്കൊനാകും.

കാസിേനാ തവും ഗണിതവും

കാസിേനാ െഗയിമുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഭാഗെ അടിാനമാിയുതാണ.് അത് മറെവുി. കളിയുെട അടിാന തവും ഗണിതശാസ്തവും നിൾറിയാെമിൽ ചിലതിൽ നിൾ നായി കളിോം, എാൽ ദീർഘകാലാടിാനിൽ നിൾവ സാധമാകി. ഉദാഹരണിന്, നിളെട ൈനപുണം െവ് വീഡിേയാ േപാർ, ബാറ് േപാലു െഗയിമുകളിൽ മ് കളിാർെതിരായ നിളെട വിജയസാധത വർിിാം. മ കളിാരുേടതിേനാൾ കുറപണേമ നിൾ്നഷ്ടെടൂ എർം. വതസ്ത െഗയിമുകെളുറി ഞളെട ൈഗഡുകൾ നിൾ് ഇവിെട നി് കൊൻ കഴിയും.

ഓൺൈലൻ കാസിേനാ െഗയിമുകൾ

ധാരാളം ചൂതാ െഗയിമുകൾ ഇവിെടയു്. അവെയാം ഇവിെട വിവരിുതിൽ അർമി. ഏവും ജനപിയമായ കാസിേനാ െഗയിമുകെളി ഞൾ് ചില ൈഗഡുകൾ ഉ്. ചുവെടയു െഗയിമിെ േപരിൽ ിുെചയ്ത് നിൾ്അവ കൊനാകും:

 • Roulette
 • Baccarat
 • Blackjack
 • Poker
 • lottery
 • Slots
 • Video Poker

ഓൺൈലൻ കാസിേനാ േലാകിെല ഒരു തുടാരെന നിലയിൽ എാണ്ശിേത്?

നിളെട സം ആവശൾ്അനുേയാജമായ ഒരു കാസിേനാ തിരെടുുക.

അെത, ഒരു ഓൺൈലൻ കാസിേനാ തിരെടുു പകിയ വളെര എളമാെണ് േതാാെമിലും െതായ തീരുമാനെമടുാതിരിാൻ ഈ വിദകൾ പാലിേത് അതാവശമാണ്. ആദം നിൾ ശിേ കാരം യിൽ നിു കളിാെര അത് സീകരിുുോ എതാണ്. യൂേറാപൻ ചൂതാ മാർ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിയിെടുു, അതിനാൽ നിെള അവിെട സീകരിിോ എ്അറിേയത്അ താവശമാണ്. അെിൽ നിൾ്പണെമടുാൻ കഴിേി. അതിനു പുറെമ നിൾ കാസിേനാ ൈലസൻസും പരിേശാധിണം. കാസിേനാകൾ യിൽ നിു കളിാെര സീകരിും, പേ ആ രാജിന് കാസിേനാകൾ പവർിിുതിന് ഒരു പേതക ൈലസൻസ്ആവശമുെിൽ നിൾ വീും ഒരു പശ് നിലാകും.
ഭാഗവശാൽ നിൾായി ശരിയായ കാസിേനാ തിരെടുാൻ ഞളെട ഫിൽറുകൾ സഹായിും. ഞളെട േറിംഗ് പിുടരുുെവ് ഉറാുകയും list െ മുകളിലുവ തിരെടുുകയും െചക.

മിക േറിംഗ് എത് കാസിേനാ സാധാരണയായി കൂടുതൽ വിശസനീയമാണ്എ്സൂചിിുു.

ആസദി്സുരിതമായി കളിൂ ഓൺൈലൻ കാസിേനാ അനുഭവം പൂർമായും ആസദിുതിന്, അവിെടയു 2 പധാന അപകടെളുറി്അറിിരിേതാണ്. ആ അപകടൾ ഇവയാണ്:

 1. ഒരു ഓൺൈലൻ കാസിേനായിൽ നി്അഴിമതി നടുക
 2. ചൂതാിന്അടിമെടുക

ഭാഗവശാൽഈസാഹചരൾ ഒഴിവാാൻ സീകരിേ നടപടികളം ഉ്.

ആദേത് ഒഴിവാാൻ ഞളെട list ൽ നി്ഒരു കാസിേനാ തിരെടുുക. കാസിേനാ സതസതയിാ ഒരു േമാശം അവയിേല് നിൾ പേവശിുത് അത് ബുിമുാുു. സുരിതമായ നിേപ രീതി ഉപേയാഗി് നിളെട പണം നിേപിുുെും ഉറാുക. െകഡി് കാർഡിേനാൾ ബാ് ടാൻസ്ഫർ അെിൽ ട്ലി സിം ഉപേയാഗിുത് സുരിതമാണ്. തീർയായും നിൾ മാനമായ ഒരു കാസിേനായിൽ നിേപിുകയാെണിൽ െകഡി്കാർഡും 100% പിഴയാണ്. മൂാമെ വിദ: നിളെട കാസിേനാ അൗിൽ ഒരിലും ധാരാളം പണം സൂിരുത് . ഓൺൈലൻ കാസിേനാ ഒരു ബാ. കളി പൂർിയാിയ േശഷം പണം പിൻവലിുക. നിൾ്വീും ചൂതാിന്േതാുകയാെണിൽ മൊരു നിേപം നടാം. നിളെട സകാര ബാ്തീർയായും ഏെതിലും ഓൺൈലൻ
സിേനാേയാൾ സുരിതമായലമാണ്. ആസിെയുറി് പറയുോൾ ഓർിേ പധാന കാരം ചൂതാം രസകരമായിരിണം, മാതമ നിൾ നഷ്ടെടാൻ താറായ പണം മാതം റിസ്ക് െചണം എതാണ.് പല കളിാർും ഇത്അറിയാെമിലും അവർ മറാൻ പവണത കാണിുു, ഇത് അവെര കുഴിലാാം. ഒരു െസഷനിൽ നിൾ നഷ് ടെടാൻ താൽരെടു ഒരു പരിധി സയം സമാുക, അത്എുോൾ തൽണം ഉേപിുക. നിൾ എളിൽ ആസിയിലാേയാവു ഒരു വിയാെണിൽ ആരംഭിാതിരിുതാണ് നത്. ചൂതാം രസകരമാണ്, പേ ഇത് വളെര നിാരമായി എടുുോൾ നിൾ ഒരു േമാശം അവയിൽ പതിോം.

FAQ

ഓൺൈലൻ കാസിേനാകെളുറി്പതിവായി േചാദിു ചില േചാദൾ േനാാം.
❏ ഒരു ഓൺൈലൻ കാസിേനായിൽ എെന ഒരു അൗ്തുറാം?
ഒരു ഓൺൈലൻ കാസിേനായിൽ ഒരു അൗ്തുറുത്എളമാണ്. ഞളെട
ലിുകൾ പിുടരുക, ആവശമായ ഫീൽഡുകൾ പൂരിി്കളിാൻ ആരംഭിുക.
❏ എെന നിേപിാം?
നിളെട െകഡി്കാർഡ്, ബാ്ടാൻസ്ഫർ, ഓൺൈലൻ വാലർ അെിൽ ട്ലി
ഉപേയാഗി്നിൾ്ഒരു ഓൺൈലൻ കാസിേനായിേല്പണം നിേപിാം
❏ എനി്ഒരു െമാൈബൽ ഉപേയാഗി്കളിാൻ കഴിയുേമാ?
അെത, തീർയായും. ഓൺൈലൻ കാസിേനാകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും െമാൈബൽ
സൗഹൃദമാണ്.
❏ എെ വിജയൾ എെന പണമാി മാാം?
നിളെട വിജയൾ പൂർീകരിുതിന്നിൾ ഒരു പിൻവലിൽ അഭർന
നടേതു്. ഇത്ഒരു ലളിതമായ പകിയയാണ.്
❏ പിൻവലിൽ എത സമയെമടുും?
പിൻവലിലുകൾ േപ എൻ േ കാസിേനാകളിൽ തൽണം സംഭവിുു.
സാധാരണയുവയിൽ ഒോ രോ ദിവസം വെര എടുോം.
❏ അഴിമതി നടെടാനു സാധതയുോ?
അെത ഉ്, പേ നിൾ ഞളെട list ൽ നി് ഒരു കാസിേനാ
തിരെടുുകയാെണിൽ അത്വളെര കുറവാണ്.
❏ ഒരു പേതക കാസിേനായുെട ൈലസൻസ്എെന പരിേശാധിാം?
േകാൺടാക്് വിവരവും കാസിേനായുെട ഉടമ കനിയും േനാുക. കനിയുെട
േപരിെനാം Google തിരയൽ പവർിി് അനുബ വിവരൾ കൊൻ
ശമിുക.
❏ വതസ്ത ഓൺൈലൻ കാസിേനാകളിൽ എനി് ഒരു അൗ് തുറാൻ
കഴിയുേമാ?
തീർയായും നിൾ്കഴിയും. ഒരു വസ്തുത എ നിലയിൽ ഞൾ ഇത്ശുപാർശ
െചു. അെനയാണ്നിൾ്അവിെടയു എാ കാസിേനാ േബാണസുകളം
പേയാജനെടുുത്.
❏ ഒരു ഓൺൈലൻ കാസിേനായിൽ കളിാൻ േയാഗത േനടുതിന്എനി്എത
വയായിരിണം?
ഇത് നിൾ ഏത് രാജാണ് ിതിെചത് എതിെന ആശയിിരിുു.
സാധാരണയായി ഇത്21 അെിൽ 18 വർഷമാണ.്
❏ എുെകാാണ് ധാരാളം കാസിേനാകൾ ഒേര െഗയിമുകൾ വാഗ്ദാനം
െചത്?
കാസിേനാകൾ സം െഗയിമുകൾ വികസിിുി. െഗയിം വികസന കനികളിൽ
നി് അവ വാുു. അതുെകാാണ് പല കാസിേനാകൾും ഒേര െഗയിമുകൾ
ഉത്.

ഉപസംഹാരം

ഓൺൈലൻ കാസിേനാകെളുറി നിളെട അറിവ് വർധിെവ് ഞാൻ പതീിുു. ഇോൾ കളി തുടാനു സമയമായി. നിളെട പിയെ െഗയിമിെനാം ഒരു കാസിേനാ തിരെടു് ആരംഭിുക. സുരിതവും ഉരവാദിവുമായി തുടരാൻ മറരുത്!